> Manufacturers > E - J > Eaton Cutler-Hammer > Motor Controls > XT IEC Motor Starters > XT STARTER 3P 15A FRAME B

Eaton Cutler-Hammer Motor Controls XT IEC Motor Starters XT STARTER 3P 15A FRAME B
1 2
XTAE015B01A001 - Eaton XTAE015B01A001 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.6-1A 110/50 120/60

XTAE015B01A001 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.6-1A 110/50 120/60

undefined
XTAE015B01A004 - Eaton XTAE015B01A004 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 2.4-4A 110/50 120/60

XTAE015B01A004 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 2.4-4A 110/50 120/60

undefined
XTAE015B01A006 - Eaton XTAE015B01A006 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 4-6A 110/50 120/60

XTAE015B01A006 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 4-6A 110/50 120/60

undefined
XTAE015B01A010 - Eaton XTAE015B01A010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 6-10A 110/50 120/60

XTAE015B01A010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 6-10A 110/50 120/60

undefined
XTAE015B01A012 - Eaton XTAE015B01A012 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 9-15A 110/50 120/60

XTAE015B01A012 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 9-15A 110/50 120/60

undefined
XTAE015B01A016 - Eaton XTAE015B01A016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 10-16A 110/50 120/60

XTAE015B01A016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 10-16A 110/50 120/60

undefined
XTAE015B01A1P6 - Eaton XTAE015B01A1P6 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 1-1.6A 110/50 120/60

XTAE015B01A1P6 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 1-1.6A 110/50 120/60

undefined
XTAE015B01A2P4 - Eaton XTAE015B01A2P4 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 1.6-2.4A 110/50 120/60

XTAE015B01A2P4 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 1.6-2.4A 110/50 120/60

undefined
XTAE015B01AD001 - Eaton XTAE015B01AD001 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.6-1A 120VDC

XTAE015B01AD001 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.6-1A 120VDC

undefined
XTAE015B01AD004 - Eaton XTAE015B01AD004 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 2.4-4A 120VDC

XTAE015B01AD004 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 2.4-4A 120VDC

undefined
XTAE015B01AD006 - Eaton XTAE015B01AD006 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 4-6A 120VDC

XTAE015B01AD006 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 4-6A 120VDC

undefined
XTAE015B01AD010 - Eaton XTAE015B01AD010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 6-10A 120VDC

XTAE015B01AD010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 6-10A 120VDC

undefined
XTAE015B01AD012 - Eaton XTAE015B01AD012 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 9-15A 120VDC

XTAE015B01AD012 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 9-15A 120VDC

undefined
XTAE015B01AD016 - Eaton XTAE015B01AD016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 10-16A 120VDC

XTAE015B01AD016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 10-16A 120VDC

undefined
XTAE015B01AD1P6 - Eaton XTAE015B01AD1P6 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 1-1.6A 120VDC

XTAE015B01AD1P6 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 1-1.6A 120VDC

undefined
XTAE015B01AD2P4 - Eaton XTAE015B01AD2P4 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 1.6-2.4A 120VDC

XTAE015B01AD2P4 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 1.6-2.4A 120VDC

undefined
XTAE015B01ADP16 - Eaton XTAE015B01ADP16 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.1-0.16A 120VDC

XTAE015B01ADP16 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.1-0.16A 120VDC

undefined
XTAE015B01ADP24 - Eaton XTAE015B01ADP24 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.16-0.24A 120VDC

XTAE015B01ADP24 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.16-0.24A 120VDC

undefined
XTAE015B01ADP40 - Eaton XTAE015B01ADP40 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.24-0.4A 120VDC

XTAE015B01ADP40 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.24-0.4A 120VDC

undefined
XTAE015B01ADP60 - Eaton XTAE015B01ADP60 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.4-0.6A 120VDC

XTAE015B01ADP60 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.4-0.6A 120VDC

undefined
XTAE015B01AP16 - Eaton XTAE015B01AP16 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.1-0.16A 110/50 120/60

XTAE015B01AP16 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.1-0.16A 110/50 120/60

undefined
XTAE015B01AP24 - Eaton XTAE015B01AP24 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.16-0.24A 110/50 120/60

XTAE015B01AP24 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.16-0.24A 110/50 120/60

undefined
XTAE015B01AP40 - Eaton XTAE015B01AP40 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.24-0.4A 110/50 120/60

XTAE015B01AP40 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.24-0.4A 110/50 120/60

undefined
XTAE015B01AP60 - Eaton XTAE015B01AP60 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.4-0.6A 110/50 120/60

XTAE015B01AP60 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.4-0.6A 110/50 120/60

undefined
XTAE015B01B001 - Eaton XTAE015B01B001 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.6-1A 220/50 240/60

XTAE015B01B001 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.6-1A 220/50 240/60

undefined
XTAE015B01B004 - Eaton XTAE015B01B004 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 2.4-4A 220/50 240/60

XTAE015B01B004 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 2.4-4A 220/50 240/60

undefined
XTAE015B01B006 - Eaton XTAE015B01B006 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 4-6A 220/50 240/60

XTAE015B01B006 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 4-6A 220/50 240/60

undefined
XTAE015B01B010 - Eaton XTAE015B01B010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 6-10A 220/50 240/60

XTAE015B01B010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 6-10A 220/50 240/60

undefined
XTAE015B01B012 - Eaton XTAE015B01B012 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 9-15A 220/50 240/60

XTAE015B01B012 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 9-15A 220/50 240/60

undefined
XTAE015B01B016 - Eaton XTAE015B01B016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 10-16A 220/50 240/60

XTAE015B01B016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 10-16A 220/50 240/60

undefined
XTAE015B01B1P6 - Eaton XTAE015B01B1P6 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 1-1.6A 220/50 240/60

XTAE015B01B1P6 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 1-1.6A 220/50 240/60

undefined
XTAE015B01B2P4 - Eaton XTAE015B01B2P4 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 1.6-2.4A 220/50 240/60

XTAE015B01B2P4 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 1.6-2.4A 220/50 240/60

undefined
XTAE015B01BD001 - Eaton XTAE015B01BD001 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.6-1A 220VDC

XTAE015B01BD001 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.6-1A 220VDC

undefined
XTAE015B01BD004 - Eaton XTAE015B01BD004 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 2.4-4A 220VDC

XTAE015B01BD004 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 2.4-4A 220VDC

undefined
XTAE015B01BD006 - Eaton XTAE015B01BD006 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 4-6A 220VDC

XTAE015B01BD006 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 4-6A 220VDC

undefined
XTAE015B01BD010 - Eaton XTAE015B01BD010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 6-10A 220VDC

XTAE015B01BD010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 6-10A 220VDC

undefined
XTAE015B01BD012 - Eaton XTAE015B01BD012 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 9-15A 220VDC

XTAE015B01BD012 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 9-15A 220VDC

undefined
XTAE015B01BD016 - Eaton XTAE015B01BD016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 10-16A 220VDC

XTAE015B01BD016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 10-16A 220VDC

undefined
XTAE015B01BD1P6 - Eaton XTAE015B01BD1P6 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 1-1.6A 220VDC

XTAE015B01BD1P6 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 1-1.6A 220VDC

undefined
XTAE015B01BD2P4 - Eaton XTAE015B01BD2P4 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 1.6-2.4A 220VDC

XTAE015B01BD2P4 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 1.6-2.4A 220VDC

undefined
XTAE015B01BDP16 - Eaton XTAE015B01BDP16 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.1-0.16A 220VDC

XTAE015B01BDP16 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.1-0.16A 220VDC

undefined
XTAE015B01BDP24 - Eaton XTAE015B01BDP24 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.16-0.24A 220VDC

XTAE015B01BDP24 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.16-0.24A 220VDC

undefined
XTAE015B01BDP40 - Eaton XTAE015B01BDP40 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.24-0.4A 220VDC

XTAE015B01BDP40 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.24-0.4A 220VDC

undefined
XTAE015B01BDP60 - Eaton XTAE015B01BDP60 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.4-0.6A 220VDC

XTAE015B01BDP60 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.4-0.6A 220VDC

undefined
XTAE015B01BP16 - Eaton XTAE015B01BP16 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.1-0.16A 220/50 240/60

XTAE015B01BP16 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.1-0.16A 220/50 240/60

undefined
XTAE015B01BP24 - Eaton XTAE015B01BP24 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.16-0.24A 220/50 240/60

XTAE015B01BP24 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.16-0.24A 220/50 240/60

undefined
XTAE015B01BP40 - Eaton XTAE015B01BP40 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.24-0.4A 220/50 240/60

XTAE015B01BP40 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.24-0.4A 220/50 240/60

undefined
XTAE015B01BP60 - Eaton XTAE015B01BP60 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.4-0.6A 220/50 240/60

XTAE015B01BP60 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.4-0.6A 220/50 240/60

undefined
XTAE015B01C001 - Eaton XTAE015B01C001 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.6-1A 415/50 480/60

XTAE015B01C001 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.6-1A 415/50 480/60

undefined
XTAE015B01C004 - Eaton XTAE015B01C004 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 2.4-4A 415/50 480/60

XTAE015B01C004 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 2.4-4A 415/50 480/60

undefined
XTAE015B01C006 - Eaton XTAE015B01C006 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 4-6A 415/50 480/60

XTAE015B01C006 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 4-6A 415/50 480/60

undefined
XTAE015B01C010 - Eaton XTAE015B01C010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 6-10A 415/50 480/60

XTAE015B01C010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 6-10A 415/50 480/60

undefined
XTAE015B01C012 - Eaton XTAE015B01C012 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 9-15A 415/50 480/60

XTAE015B01C012 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 9-15A 415/50 480/60

undefined
XTAE015B01C016 - Eaton XTAE015B01C016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 10-16A 415/50 480/60

XTAE015B01C016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 10-16A 415/50 480/60

undefined
XTAE015B01C1P6 - Eaton XTAE015B01C1P6 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 1-1.6A 415/50 480/60

XTAE015B01C1P6 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 1-1.6A 415/50 480/60

undefined
XTAE015B01C2P4 - Eaton XTAE015B01C2P4 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 1.6-2.4A 415/50 480/60

XTAE015B01C2P4 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 1.6-2.4A 415/50 480/60

undefined
XTAE015B01CP16 - Eaton XTAE015B01CP16 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.1-0.16A 415/50 480/60

XTAE015B01CP16 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.1-0.16A 415/50 480/60

undefined
XTAE015B01CP24 - Eaton XTAE015B01CP24 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.16-0.24A 415/50 480/60

XTAE015B01CP24 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.16-0.24A 415/50 480/60

undefined
XTAE015B01CP40 - Eaton XTAE015B01CP40 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.24-0.4A 415/50 480/60

XTAE015B01CP40 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.24-0.4A 415/50 480/60

undefined
XTAE015B01CP60 - Eaton XTAE015B01CP60 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.4-0.6A 415/50 480/60

XTAE015B01CP60 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.4-0.6A 415/50 480/60

undefined
XTAE015B01D001 - Eaton XTAE015B01D001 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.6-1A 550/50 600/60

XTAE015B01D001 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.6-1A 550/50 600/60

undefined
XTAE015B01D004 - Eaton XTAE015B01D004 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 2.4-4A 550/50 600/60

XTAE015B01D004 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 2.4-4A 550/50 600/60

undefined
XTAE015B01D006 - Eaton XTAE015B01D006 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 4-6A 550/50 600/60

XTAE015B01D006 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 4-6A 550/50 600/60

undefined
XTAE015B01D010 - Eaton XTAE015B01D010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 6-10A 550/50 600/60

XTAE015B01D010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 6-10A 550/50 600/60

undefined
XTAE015B01D012 - Eaton XTAE015B01D012 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 9-15A 550/50 600/60

XTAE015B01D012 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 9-15A 550/50 600/60

undefined
XTAE015B01D016 - Eaton XTAE015B01D016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 10-16A 550/50 600/60

XTAE015B01D016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 10-16A 550/50 600/60

undefined
XTAE015B01D1P6 - Eaton XTAE015B01D1P6 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 1-1.6A 550/50 600/60

XTAE015B01D1P6 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 1-1.6A 550/50 600/60

undefined
XTAE015B01D2P4 - Eaton XTAE015B01D2P4 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 1.6-2.4A 550/50 600/60

XTAE015B01D2P4 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 1.6-2.4A 550/50 600/60

undefined
XTAE015B01DP16 - Eaton XTAE015B01DP16 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.1-0.16A 550/50 600/60

XTAE015B01DP16 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.1-0.16A 550/50 600/60

undefined
XTAE015B01DP24 - Eaton XTAE015B01DP24 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.16-0.24A 550/50 600/60

XTAE015B01DP24 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.16-0.24A 550/50 600/60

undefined
XTAE015B01DP40 - Eaton XTAE015B01DP40 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.24-0.4A 550/50 600/60

XTAE015B01DP40 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.24-0.4A 550/50 600/60

undefined
XTAE015B01DP60 - Eaton XTAE015B01DP60 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.4-0.6A 550/50 600/60

XTAE015B01DP60 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.4-0.6A 550/50 600/60

undefined
XTAE015B01E001 - Eaton XTAE015B01E001 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.6-1A 208/60

XTAE015B01E001 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.6-1A 208/60

undefined
XTAE015B01E004 - Eaton XTAE015B01E004 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 2.4-4A 208/60

XTAE015B01E004 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 2.4-4A 208/60

undefined
XTAE015B01E006 - Eaton XTAE015B01E006 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 4-6A 208/60

XTAE015B01E006 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 4-6A 208/60

undefined
XTAE015B01E010 - Eaton XTAE015B01E010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 6-10A 208/60

XTAE015B01E010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 6-10A 208/60

undefined
XTAE015B01E012 - Eaton XTAE015B01E012 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 9-15A 208/60

XTAE015B01E012 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 9-15A 208/60

undefined
XTAE015B01E016 - Eaton XTAE015B01E016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 10-16A 208/60

XTAE015B01E016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 10-16A 208/60

undefined
XTAE015B01E1P6 - Eaton XTAE015B01E1P6 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 1-1.6A 208/60

XTAE015B01E1P6 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 1-1.6A 208/60

undefined
XTAE015B01E2P4 - Eaton XTAE015B01E2P4 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 1.6-2.4A 208/60

XTAE015B01E2P4 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 1.6-2.4A 208/60

undefined
XTAE015B01EP16 - Eaton XTAE015B01EP16 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.1-0.16A 208/60

XTAE015B01EP16 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.1-0.16A 208/60

undefined
XTAE015B01EP24 - Eaton XTAE015B01EP24 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.16-0.24A 208/60

XTAE015B01EP24 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.16-0.24A 208/60

undefined
XTAE015B01EP40 - Eaton XTAE015B01EP40 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.24-0.4A 208/60

XTAE015B01EP40 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.24-0.4A 208/60

undefined
XTAE015B01EP60 - Eaton XTAE015B01EP60 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.4-0.6A 208/60

XTAE015B01EP60 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.4-0.6A 208/60

undefined
XTAE015B01F001 - Eaton XTAE015B01F001 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.6-1A 230/50

XTAE015B01F001 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.6-1A 230/50

undefined
XTAE015B01F004 - Eaton XTAE015B01F004 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 2.4-4A 230/50

XTAE015B01F004 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 2.4-4A 230/50

undefined
XTAE015B01F006 - Eaton XTAE015B01F006 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 4-6A 230/50

XTAE015B01F006 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 4-6A 230/50

undefined
XTAE015B01F010 - Eaton XTAE015B01F010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 6-10A 230/50

XTAE015B01F010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 6-10A 230/50

undefined
XTAE015B01F012 - Eaton XTAE015B01F012 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 9-15A 230/50

XTAE015B01F012 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 9-15A 230/50

undefined
XTAE015B01F016 - Eaton XTAE015B01F016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 10-16A 230/50

XTAE015B01F016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 10-16A 230/50

undefined
XTAE015B01F1P6 - Eaton XTAE015B01F1P6 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 1-1.6A 230/50

XTAE015B01F1P6 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 1-1.6A 230/50

undefined
XTAE015B01F2P4 - Eaton XTAE015B01F2P4 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 1.6-2.4A 230/50

XTAE015B01F2P4 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 1.6-2.4A 230/50

undefined
XTAE015B01FP16 - Eaton XTAE015B01FP16 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.1-0.16A 230/50

XTAE015B01FP16 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.1-0.16A 230/50

undefined
XTAE015B01FP24 - Eaton XTAE015B01FP24 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.16-0.24A 230/50

XTAE015B01FP24 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.16-0.24A 230/50

undefined
XTAE015B01FP40 - Eaton XTAE015B01FP40 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.24-0.4A 230/50

XTAE015B01FP40 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.24-0.4A 230/50

undefined
XTAE015B01FP60 - Eaton XTAE015B01FP60 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.4-0.6A 230/50

XTAE015B01FP60 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.4-0.6A 230/50

undefined
XTAE015B01G001 - Eaton XTAE015B01G001 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.6-1A 190/50 220/60

XTAE015B01G001 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.6-1A 190/50 220/60

undefined
XTAE015B01G004 - Eaton XTAE015B01G004 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 2.4-4A 190/50 220/60

XTAE015B01G004 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 2.4-4A 190/50 220/60

undefined
XTAE015B01G006 - Eaton XTAE015B01G006 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 4-6A 190/50 220/60

XTAE015B01G006 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 4-6A 190/50 220/60

undefined
XTAE015B01G010 - Eaton XTAE015B01G010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 6-10A 190/50 220/60

XTAE015B01G010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 6-10A 190/50 220/60

undefined
XTAE015B01G012 - Eaton XTAE015B01G012 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 9-15A 190/50 220/60

XTAE015B01G012 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 9-15A 190/50 220/60

undefined
XTAE015B01G016 - Eaton XTAE015B01G016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 10-16A 190/50 220/60

XTAE015B01G016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 10-16A 190/50 220/60

undefined
XTAE015B01G1P6 - Eaton XTAE015B01G1P6 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 1-1.6A 190/50 220/60

XTAE015B01G1P6 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 1-1.6A 190/50 220/60

undefined
XTAE015B01G2P4 - Eaton XTAE015B01G2P4 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 1.6-2.4A 190/50 220/60

XTAE015B01G2P4 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 1.6-2.4A 190/50 220/60

undefined
XTAE015B01GP16 - Eaton XTAE015B01GP16 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.1-0.16A 190/50 220/60

XTAE015B01GP16 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.1-0.16A 190/50 220/60

undefined
XTAE015B01GP24 - Eaton XTAE015B01GP24 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.16-0.24A 190/50 220/60

XTAE015B01GP24 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.16-0.24A 190/50 220/60

undefined
XTAE015B01GP40 - Eaton XTAE015B01GP40 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.24-0.4A 190/50 220/60

XTAE015B01GP40 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.24-0.4A 190/50 220/60

undefined
XTAE015B01GP60 - Eaton XTAE015B01GP60 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.4-0.6A 190/50 220/60

XTAE015B01GP60 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.4-0.6A 190/50 220/60

undefined
XTAE015B01H001 - Eaton XTAE015B01H001 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.6-1A 240/50 277/60

XTAE015B01H001 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.6-1A 240/50 277/60

undefined
XTAE015B01H004 - Eaton XTAE015B01H004 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 2.4-4A 240/50 277/60

XTAE015B01H004 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 2.4-4A 240/50 277/60

undefined
XTAE015B01H006 - Eaton XTAE015B01H006 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 4-6A 240/50 277/60

XTAE015B01H006 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 4-6A 240/50 277/60

undefined
XTAE015B01H010 - Eaton XTAE015B01H010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 6-10A 240/50 277/60

XTAE015B01H010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 6-10A 240/50 277/60

undefined
XTAE015B01H012 - Eaton XTAE015B01H012 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 9-15A 240/50 277/60

XTAE015B01H012 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 9-15A 240/50 277/60

undefined
XTAE015B01H016 - Eaton XTAE015B01H016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 10-16A 240/50 277/60

XTAE015B01H016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 10-16A 240/50 277/60

undefined
XTAE015B01H1P6 - Eaton XTAE015B01H1P6 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 1-1.6A 240/50 277/60

XTAE015B01H1P6 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 1-1.6A 240/50 277/60

undefined
XTAE015B01H2P4 - Eaton XTAE015B01H2P4 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 1.6-2.4A 240/50 277/60

XTAE015B01H2P4 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 1.6-2.4A 240/50 277/60

undefined
XTAE015B01HP16 - Eaton XTAE015B01HP16 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.1-0.16A 240/50 277/60

XTAE015B01HP16 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.1-0.16A 240/50 277/60

undefined
XTAE015B01HP24 - Eaton XTAE015B01HP24 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.16-0.24A 240/50 277/60

XTAE015B01HP24 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.16-0.24A 240/50 277/60

undefined
XTAE015B01HP40 - Eaton XTAE015B01HP40 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.24-0.4A 240/50 277/60

XTAE015B01HP40 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.24-0.4A 240/50 277/60

undefined
XTAE015B01HP60 - Eaton XTAE015B01HP60 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.4-0.6A 240/50 277/60

XTAE015B01HP60 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.4-0.6A 240/50 277/60

undefined
XTAE015B01L001 - Eaton XTAE015B01L001 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.6-1A 380/50 440/60

XTAE015B01L001 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.6-1A 380/50 440/60

undefined
XTAE015B01L004 - Eaton XTAE015B01L004 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 2.4-4A 380/50 440/60

XTAE015B01L004 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 2.4-4A 380/50 440/60

undefined
XTAE015B01L006 - Eaton XTAE015B01L006 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 4-6A 380/50 440/60

XTAE015B01L006 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 4-6A 380/50 440/60

undefined
XTAE015B01L010 - Eaton XTAE015B01L010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 6-10A 380/50 440/60

XTAE015B01L010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 6-10A 380/50 440/60

undefined
XTAE015B01L012 - Eaton XTAE015B01L012 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 9-15A 380/50 440/60

XTAE015B01L012 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 9-15A 380/50 440/60

undefined
XTAE015B01L016 - Eaton XTAE015B01L016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 10-16A 380/50 440/60

XTAE015B01L016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 10-16A 380/50 440/60

undefined
XTAE015B01L1P6 - Eaton XTAE015B01L1P6 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 1-1.6A 380/50 440/60

XTAE015B01L1P6 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 1-1.6A 380/50 440/60

undefined
XTAE015B01L2P4 - Eaton XTAE015B01L2P4 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 1.6-2.4A 380/50 440/60

XTAE015B01L2P4 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 1.6-2.4A 380/50 440/60

undefined
XTAE015B01LP16 - Eaton XTAE015B01LP16 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.1-0.16A 380/50 440/60

XTAE015B01LP16 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.1-0.16A 380/50 440/60

undefined
XTAE015B01LP24 - Eaton XTAE015B01LP24 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.16-0.24A 380/50 440/60

XTAE015B01LP24 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.16-0.24A 380/50 440/60

undefined
XTAE015B01LP40 - Eaton XTAE015B01LP40 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.24-0.4A 380/50 440/60

XTAE015B01LP40 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.24-0.4A 380/50 440/60

undefined
XTAE015B01LP60 - Eaton XTAE015B01LP60 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.4-0.6A 380/50 440/60

XTAE015B01LP60 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.4-0.6A 380/50 440/60

undefined
XTAE015B01N001 - Eaton XTAE015B01N001 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.6-1A 400/50

XTAE015B01N001 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.6-1A 400/50

undefined
XTAE015B01N004 - Eaton XTAE015B01N004 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 2.4-4A 400/50

XTAE015B01N004 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 2.4-4A 400/50

undefined
XTAE015B01N006 - Eaton XTAE015B01N006 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 4-6A 400/50

XTAE015B01N006 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 4-6A 400/50

undefined
XTAE015B01N010 - Eaton XTAE015B01N010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 6-10A 400/50

XTAE015B01N010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 6-10A 400/50

undefined
XTAE015B01N012 - Eaton XTAE015B01N012 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 9-15A 400/50

XTAE015B01N012 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 9-15A 400/50

undefined
XTAE015B01N016 - Eaton XTAE015B01N016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 10-16A 400/50

XTAE015B01N016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 10-16A 400/50

undefined
XTAE015B01N1P6 - Eaton XTAE015B01N1P6 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 1-1.6A 400/50

XTAE015B01N1P6 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 1-1.6A 400/50

undefined
XTAE015B01N2P4 - Eaton XTAE015B01N2P4 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 1.6-2.4A 400/50

XTAE015B01N2P4 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 1.6-2.4A 400/50

undefined
XTAE015B01NP16 - Eaton XTAE015B01NP16 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.1-0.16A 400/50

XTAE015B01NP16 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.1-0.16A 400/50

undefined
XTAE015B01NP24 - Eaton XTAE015B01NP24 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.16-0.24A 400/50

XTAE015B01NP24 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.16-0.24A 400/50

undefined
XTAE015B01NP40 - Eaton XTAE015B01NP40 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.24-0.4A 400/50

XTAE015B01NP40 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.24-0.4A 400/50

undefined
XTAE015B01NP60 - Eaton XTAE015B01NP60 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.4-0.6A 400/50

XTAE015B01NP60 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.4-0.6A 400/50

undefined
XTAE015B01P001 - Eaton XTAE015B01P001 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.6-1A 380/60

XTAE015B01P001 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.6-1A 380/60

undefined
XTAE015B01P004 - Eaton XTAE015B01P004 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 2.4-4A 380/60

XTAE015B01P004 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 2.4-4A 380/60

undefined
XTAE015B01P006 - Eaton XTAE015B01P006 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 4-6A 380/60

XTAE015B01P006 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 4-6A 380/60

undefined
XTAE015B01P010 - Eaton XTAE015B01P010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 6-10A 380/60

XTAE015B01P010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 6-10A 380/60

undefined
XTAE015B01P012 - Eaton XTAE015B01P012 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 9-15A 380/60

XTAE015B01P012 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 9-15A 380/60

undefined
XTAE015B01P016 - Eaton XTAE015B01P016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 10-16A 380/60

XTAE015B01P016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 10-16A 380/60

undefined
XTAE015B01P1P6 - Eaton XTAE015B01P1P6 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 1-1.6A 380/60

XTAE015B01P1P6 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 1-1.6A 380/60

undefined
XTAE015B01P2P4 - Eaton XTAE015B01P2P4 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 1.6-2.4A 380/60

XTAE015B01P2P4 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 1.6-2.4A 380/60

undefined
XTAE015B01PP16 - Eaton XTAE015B01PP16 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.1-0.16A 380/60

XTAE015B01PP16 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.1-0.16A 380/60

undefined
XTAE015B01PP24 - Eaton XTAE015B01PP24 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.16-0.24A 380/60

XTAE015B01PP24 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.16-0.24A 380/60

undefined
XTAE015B01PP40 - Eaton XTAE015B01PP40 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.24-0.4A 380/60

XTAE015B01PP40 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.24-0.4A 380/60

undefined
XTAE015B01PP60 - Eaton XTAE015B01PP60 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.4-0.6A 380/60

XTAE015B01PP60 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.4-0.6A 380/60

undefined
XTAE015B01R001 - Eaton XTAE015B01R001 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.6-1A 12/50 12/60

XTAE015B01R001 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.6-1A 12/50 12/60

undefined
XTAE015B01R004 - Eaton XTAE015B01R004 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 2.4-4A 12/50 12/60

XTAE015B01R004 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 2.4-4A 12/50 12/60

undefined
XTAE015B01R006 - Eaton XTAE015B01R006 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 4-6A 12/50 12/60

XTAE015B01R006 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 4-6A 12/50 12/60

undefined
XTAE015B01R010 - Eaton XTAE015B01R010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 6-10A 12/50 12/60

XTAE015B01R010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 6-10A 12/50 12/60

undefined
XTAE015B01R012 - Eaton XTAE015B01R012 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 9-15A 12/50 12/60

XTAE015B01R012 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 9-15A 12/50 12/60

undefined
XTAE015B01R016 - Eaton XTAE015B01R016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 10-16A 12/50 12/60

XTAE015B01R016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 10-16A 12/50 12/60

undefined
XTAE015B01R1P6 - Eaton XTAE015B01R1P6 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 1-1.6A 12/50 12/60

XTAE015B01R1P6 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 1-1.6A 12/50 12/60

undefined
XTAE015B01R2P4 - Eaton XTAE015B01R2P4 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 1.6-2.4A 12/50 12/60

XTAE015B01R2P4 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 1.6-2.4A 12/50 12/60

undefined
XTAE015B01RD001 - Eaton XTAE015B01RD001 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.6-1A 12VDC

XTAE015B01RD001 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.6-1A 12VDC

undefined
XTAE015B01RD004 - Eaton XTAE015B01RD004 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 2.4-4A 12VDC

XTAE015B01RD004 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 2.4-4A 12VDC

undefined
XTAE015B01RD006 - Eaton XTAE015B01RD006 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 4-6A 12VDC

XTAE015B01RD006 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 4-6A 12VDC

undefined
XTAE015B01RD010 - Eaton XTAE015B01RD010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 6-10A 12VDC

XTAE015B01RD010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 6-10A 12VDC

undefined
XTAE015B01RD012 - Eaton XTAE015B01RD012 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 9-15A 12VDC

XTAE015B01RD012 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 9-15A 12VDC

undefined
XTAE015B01RD016 - Eaton XTAE015B01RD016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 10-16A 12VDC

XTAE015B01RD016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 10-16A 12VDC

undefined
XTAE015B01RD1P6 - Eaton XTAE015B01RD1P6 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 1-1.6A 12VDC

XTAE015B01RD1P6 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 1-1.6A 12VDC

undefined
XTAE015B01RD2P4 - Eaton XTAE015B01RD2P4 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 1.6-2.4A 12VDC

XTAE015B01RD2P4 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 1.6-2.4A 12VDC

undefined
XTAE015B01RDP16 - Eaton XTAE015B01RDP16 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.1-0.16A 12VDC

XTAE015B01RDP16 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.1-0.16A 12VDC

undefined
XTAE015B01RDP24 - Eaton XTAE015B01RDP24 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.16-0.24A 12VDC

XTAE015B01RDP24 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.16-0.24A 12VDC

undefined
XTAE015B01RDP40 - Eaton XTAE015B01RDP40 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.24-0.4A 12VDC

XTAE015B01RDP40 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.24-0.4A 12VDC

undefined
XTAE015B01RDP60 - Eaton XTAE015B01RDP60 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.4-0.6A 12VDC

XTAE015B01RDP60 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.4-0.6A 12VDC

undefined
XTAE015B01RP16 - Eaton XTAE015B01RP16 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.1-0.16A 12/50 12/60

XTAE015B01RP16 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.1-0.16A 12/50 12/60

undefined
XTAE015B01RP24 - Eaton XTAE015B01RP24 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.16-0.24A 12/50 12/60

XTAE015B01RP24 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.16-0.24A 12/50 12/60

undefined
XTAE015B01RP40 - Eaton XTAE015B01RP40 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.24-0.4A 12/50 12/60

XTAE015B01RP40 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.24-0.4A 12/50 12/60

undefined
XTAE015B01RP60 - Eaton XTAE015B01RP60 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.4-0.6A 12/50 12/60

XTAE015B01RP60 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.4-0.6A 12/50 12/60

undefined
XTAE015B01T001 - Eaton XTAE015B01T001 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.6-1A 24/50 24/60

XTAE015B01T001 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.6-1A 24/50 24/60

undefined
XTAE015B01T004 - Eaton XTAE015B01T004 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 2.4-4A 24/50 24/60

XTAE015B01T004 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 2.4-4A 24/50 24/60

undefined
XTAE015B01T006 - Eaton XTAE015B01T006 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 4-6A 24/50 24/60

XTAE015B01T006 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 4-6A 24/50 24/60

undefined
XTAE015B01T010 - Eaton XTAE015B01T010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 6-10A 24/50 24/60

XTAE015B01T010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 6-10A 24/50 24/60

undefined
XTAE015B01T012 - Eaton XTAE015B01T012 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 9-15A 24/50 24/60

XTAE015B01T012 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 9-15A 24/50 24/60

undefined
XTAE015B01T016 - Eaton XTAE015B01T016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 10-16A 24/50 24/60

XTAE015B01T016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 10-16A 24/50 24/60

undefined
XTAE015B01T1P6 - Eaton XTAE015B01T1P6 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 1-1.6A 24/50 24/60

XTAE015B01T1P6 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 1-1.6A 24/50 24/60

undefined
XTAE015B01T2P4 - Eaton XTAE015B01T2P4 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 1.6-2.4A 24/50 24/60

XTAE015B01T2P4 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 1.6-2.4A 24/50 24/60

undefined
XTAE015B01TD001 - Eaton XTAE015B01TD001 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.6-1A 24VDC

XTAE015B01TD001 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.6-1A 24VDC

undefined
XTAE015B01TD004 - Eaton XTAE015B01TD004 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 2.4-4A 24VDC

XTAE015B01TD004 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 2.4-4A 24VDC

undefined
XTAE015B01TD006 - Eaton XTAE015B01TD006 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 4-6A 24VDC

XTAE015B01TD006 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 4-6A 24VDC

undefined
XTAE015B01TD010 - Eaton XTAE015B01TD010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 6-10A 24VDC

XTAE015B01TD010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 6-10A 24VDC

undefined
XTAE015B01TD012 - Eaton XTAE015B01TD012 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 9-15A 24VDC

XTAE015B01TD012 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 9-15A 24VDC

undefined
XTAE015B01TD016 - Eaton XTAE015B01TD016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 10-16A 24VDC

XTAE015B01TD016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 10-16A 24VDC

undefined
XTAE015B01TD1P6 - Eaton XTAE015B01TD1P6 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 1-1.6A 24VDC

XTAE015B01TD1P6 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 1-1.6A 24VDC

undefined
XTAE015B01TD2P4 - Eaton XTAE015B01TD2P4 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 1.6-2.4A 24VDC

XTAE015B01TD2P4 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 1.6-2.4A 24VDC

undefined
XTAE015B01TDP16 - Eaton XTAE015B01TDP16 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.1-0.16A 24VDC

XTAE015B01TDP16 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.1-0.16A 24VDC

undefined
XTAE015B01TDP24 - Eaton XTAE015B01TDP24 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.16-0.24A 24VDC

XTAE015B01TDP24 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.16-0.24A 24VDC

undefined
XTAE015B01TDP40 - Eaton XTAE015B01TDP40 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.24-0.4A 24VDC

XTAE015B01TDP40 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.24-0.4A 24VDC

undefined
XTAE015B01TDP60 - Eaton XTAE015B01TDP60 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.4-0.6A 24VDC

XTAE015B01TDP60 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.4-0.6A 24VDC

undefined
XTAE015B01TP16 - Eaton XTAE015B01TP16 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.1-0.16A 24/50 24/60

XTAE015B01TP16 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.1-0.16A 24/50 24/60

undefined
XTAE015B01TP24 - Eaton XTAE015B01TP24 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.16-0.24A 24/50 24/60

XTAE015B01TP24 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.16-0.24A 24/50 24/60

undefined
XTAE015B01TP40 - Eaton XTAE015B01TP40 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.24-0.4A 24/50 24/60

XTAE015B01TP40 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.24-0.4A 24/50 24/60

undefined
XTAE015B01TP60 - Eaton XTAE015B01TP60 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.4-0.6A 24/50 24/60

XTAE015B01TP60 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.4-0.6A 24/50 24/60

undefined
XTAE015B01U001 - Eaton XTAE015B01U001 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.6-1A 24/50

XTAE015B01U001 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.6-1A 24/50

undefined
XTAE015B01U004 - Eaton XTAE015B01U004 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 2.4-4A 24/50

XTAE015B01U004 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 2.4-4A 24/50

undefined
XTAE015B01U006 - Eaton XTAE015B01U006 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 4-6A 24/50

XTAE015B01U006 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 4-6A 24/50

undefined
XTAE015B01U010 - Eaton XTAE015B01U010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 6-10A 24/50

XTAE015B01U010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 6-10A 24/50

undefined
XTAE015B01U012 - Eaton XTAE015B01U012 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 9-15A 24/50

XTAE015B01U012 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 9-15A 24/50

undefined
XTAE015B01U016 - Eaton XTAE015B01U016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 10-16A 24/50

XTAE015B01U016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 10-16A 24/50

undefined
XTAE015B01U1P6 - Eaton XTAE015B01U1P6 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 1-1.6A 24/50

XTAE015B01U1P6 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 1-1.6A 24/50

undefined
XTAE015B01U2P4 - Eaton XTAE015B01U2P4 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 1.6-2.4A 24/50

XTAE015B01U2P4 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 1.6-2.4A 24/50

undefined
XTAE015B01UP16 - Eaton XTAE015B01UP16 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.1-0.16A 24/50

XTAE015B01UP16 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.1-0.16A 24/50

undefined
XTAE015B01UP24 - Eaton XTAE015B01UP24 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.16-0.24A 24/50

XTAE015B01UP24 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.16-0.24A 24/50

undefined
XTAE015B01UP40 - Eaton XTAE015B01UP40 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.24-0.4A 24/50

XTAE015B01UP40 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.24-0.4A 24/50

undefined
XTAE015B01UP60 - Eaton XTAE015B01UP60 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.4-0.6A 24/50

XTAE015B01UP60 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.4-0.6A 24/50

undefined
XTAE015B01W001 - Eaton XTAE015B01W001 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.6-1A 42/50 48/60

XTAE015B01W001 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.6-1A 42/50 48/60

undefined
XTAE015B01W004 - Eaton XTAE015B01W004 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 2.4-4A 42/50 48/60

XTAE015B01W004 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 2.4-4A 42/50 48/60

undefined
XTAE015B01W006 - Eaton XTAE015B01W006 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 4-6A 42/50 48/60

XTAE015B01W006 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 4-6A 42/50 48/60

undefined
XTAE015B01W010 - Eaton XTAE015B01W010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 6-10A 42/50 48/60

XTAE015B01W010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 6-10A 42/50 48/60

undefined
XTAE015B01W012 - Eaton XTAE015B01W012 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 9-15A 42/50 48/60

XTAE015B01W012 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 9-15A 42/50 48/60

undefined
XTAE015B01W016 - Eaton XTAE015B01W016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 10-16A 42/50 48/60

XTAE015B01W016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 10-16A 42/50 48/60

undefined
XTAE015B01W1P6 - Eaton XTAE015B01W1P6 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 1-1.6A 42/50 48/60

XTAE015B01W1P6 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 1-1.6A 42/50 48/60

undefined
XTAE015B01W2P4 - Eaton XTAE015B01W2P4 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 1.6-2.4A 42/50 48/60

XTAE015B01W2P4 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 1.6-2.4A 42/50 48/60

undefined
XTAE015B01WD001 - Eaton XTAE015B01WD001 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.6-1A 48VDC

XTAE015B01WD001 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.6-1A 48VDC

undefined
XTAE015B01WD004 - Eaton XTAE015B01WD004 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 2.4-4A 48VDC

XTAE015B01WD004 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 2.4-4A 48VDC

undefined
XTAE015B01WD006 - Eaton XTAE015B01WD006 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 4-6A 48VDC

XTAE015B01WD006 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 4-6A 48VDC

undefined
XTAE015B01WD010 - Eaton XTAE015B01WD010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 6-10A 48VDC

XTAE015B01WD010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 6-10A 48VDC

undefined
XTAE015B01WD012 - Eaton XTAE015B01WD012 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 9-15A 48VDC

XTAE015B01WD012 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 9-15A 48VDC

undefined
XTAE015B01WD016 - Eaton XTAE015B01WD016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 10-16A 48VDC

XTAE015B01WD016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 10-16A 48VDC

undefined
XTAE015B01WD1P6 - Eaton XTAE015B01WD1P6 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 1-1.6A 48VDC

XTAE015B01WD1P6 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 1-1.6A 48VDC

undefined
XTAE015B01WD2P4 - Eaton XTAE015B01WD2P4 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 1.6-2.4A 48VDC

XTAE015B01WD2P4 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 1.6-2.4A 48VDC

undefined
XTAE015B01WDP16 - Eaton XTAE015B01WDP16 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.1-0.16A 48VDC

XTAE015B01WDP16 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.1-0.16A 48VDC

undefined
XTAE015B01WDP24 - Eaton XTAE015B01WDP24 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.16-0.24A 48VDC

XTAE015B01WDP24 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.16-0.24A 48VDC

undefined
XTAE015B01WDP40 - Eaton XTAE015B01WDP40 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.24-0.4A 48VDC

XTAE015B01WDP40 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.24-0.4A 48VDC

undefined
XTAE015B01WDP60 - Eaton XTAE015B01WDP60 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.4-0.6A 48VDC

XTAE015B01WDP60 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.4-0.6A 48VDC

undefined
XTAE015B01WP16 - Eaton XTAE015B01WP16 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.1-0.16A 42/50 48/60

XTAE015B01WP16 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.1-0.16A 42/50 48/60

undefined
XTAE015B01WP24 - Eaton XTAE015B01WP24 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.16-0.24A 42/50 48/60

XTAE015B01WP24 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.16-0.24A 42/50 48/60

undefined
XTAE015B01WP40 - Eaton XTAE015B01WP40 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.24-0.4A 42/50 48/60

XTAE015B01WP40 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.24-0.4A 42/50 48/60

undefined
XTAE015B01WP60 - Eaton XTAE015B01WP60 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.4-0.6A 42/50 48/60

XTAE015B01WP60 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.4-0.6A 42/50 48/60

undefined
XTAE015B01Y001 - Eaton XTAE015B01Y001 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.6-1A 48/50

XTAE015B01Y001 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.6-1A 48/50

undefined
XTAE015B01Y004 - Eaton XTAE015B01Y004 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 2.4-4A 48/50

XTAE015B01Y004 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 2.4-4A 48/50

undefined
XTAE015B01Y006 - Eaton XTAE015B01Y006 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 4-6A 48/50

XTAE015B01Y006 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 4-6A 48/50

undefined
XTAE015B01Y010 - Eaton XTAE015B01Y010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 6-10A 48/50

XTAE015B01Y010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 6-10A 48/50

undefined
XTAE015B01Y012 - Eaton XTAE015B01Y012 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 9-15A 48/50

XTAE015B01Y012 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 9-15A 48/50

undefined
XTAE015B01Y016 - Eaton XTAE015B01Y016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 10-16A 48/50

XTAE015B01Y016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 10-16A 48/50

undefined
XTAE015B01Y1P6 - Eaton XTAE015B01Y1P6 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 1-1.6A 48/50

XTAE015B01Y1P6 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 1-1.6A 48/50

undefined
XTAE015B01Y2P4 - Eaton XTAE015B01Y2P4 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 1.6-2.4A 48/50

XTAE015B01Y2P4 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 1.6-2.4A 48/50

undefined
XTAE015B01YP16 - Eaton XTAE015B01YP16 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.1-0.16A 48/50

XTAE015B01YP16 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.1-0.16A 48/50

undefined
XTAE015B01YP24 - Eaton XTAE015B01YP24 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.16-0.24A 48/50

XTAE015B01YP24 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.16-0.24A 48/50

undefined
XTAE015B01YP40 - Eaton XTAE015B01YP40 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.24-0.4A 48/50

XTAE015B01YP40 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.24-0.4A 48/50

undefined
XTAE015B01YP60 - Eaton XTAE015B01YP60 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.4-0.6A 48/50

XTAE015B01YP60 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NC 0.4-0.6A 48/50

undefined
XTAE015B10A001 - Eaton XTAE015B10A001 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NO 0.6-1A 110/50 120/60

XTAE015B10A001 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NO 0.6-1A 110/50 120/60

undefined
XTAE015B10A004 - Eaton XTAE015B10A004 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NO 2.4-4A 110/50 120/60

XTAE015B10A004 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NO 2.4-4A 110/50 120/60

undefined
XTAE015B10A006 - Eaton XTAE015B10A006 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NO 4-6A 110/50 120/60

XTAE015B10A006 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NO 4-6A 110/50 120/60

undefined
XTAE015B10A010 - Eaton XTAE015B10A010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NO 6-10A 110/50 120/60

XTAE015B10A010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NO 6-10A 110/50 120/60

undefined
XTAE015B10A012 - Eaton XTAE015B10A012 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NO 9-15A 110/50 120/60

XTAE015B10A012 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NO 9-15A 110/50 120/60

undefined
XTAE015B10A016 - Eaton XTAE015B10A016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NO 10-16A 110/50 120/60

XTAE015B10A016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NO 10-16A 110/50 120/60

undefined
XTAE015B10A1P6 - Eaton XTAE015B10A1P6 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NO 1-1.6A 110/50 120/60

XTAE015B10A1P6 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NO 1-1.6A 110/50 120/60

undefined
XTAE015B10A2P4 - Eaton XTAE015B10A2P4 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NO 1.6-2.4A 110/50 120/60

XTAE015B10A2P4 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NO 1.6-2.4A 110/50 120/60

undefined
XTAE015B10AD001 - Eaton XTAE015B10AD001 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NO 0.6-1A 120VDC

XTAE015B10AD001 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NO 0.6-1A 120VDC

undefined
XTAE015B10AD004 - Eaton XTAE015B10AD004 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NO 2.4-4A 120VDC

XTAE015B10AD004 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NO 2.4-4A 120VDC

undefined
XTAE015B10AD006 - Eaton XTAE015B10AD006 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NO 4-6A 120VDC

XTAE015B10AD006 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NO 4-6A 120VDC

undefined
XTAE015B10AD010 - Eaton XTAE015B10AD010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NO 6-10A 120VDC

XTAE015B10AD010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NO 6-10A 120VDC

undefined
XTAE015B10AD012 - Eaton XTAE015B10AD012 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NO 9-15A 120VDC

XTAE015B10AD012 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NO 9-15A 120VDC

undefined
XTAE015B10AD016 - Eaton XTAE015B10AD016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NO 10-16A 120VDC

XTAE015B10AD016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NO 10-16A 120VDC

undefined
XTAE015B10AD1P6 - Eaton XTAE015B10AD1P6 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NO 1-1.6A 120VDC

XTAE015B10AD1P6 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NO 1-1.6A 120VDC

undefined
XTAE015B10AD2P4 - Eaton XTAE015B10AD2P4 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NO 1.6-2.4A 120VDC

XTAE015B10AD2P4 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NO 1.6-2.4A 120VDC

undefined
XTAE015B10ADP16 - Eaton XTAE015B10ADP16 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NO 0.1-0.16A 120VDC

XTAE015B10ADP16 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NO 0.1-0.16A 120VDC

undefined
XTAE015B10ADP24 - Eaton XTAE015B10ADP24 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NO 0.16-0.24A 120VDC

XTAE015B10ADP24 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NO 0.16-0.24A 120VDC

undefined
XTAE015B10ADP40 - Eaton XTAE015B10ADP40 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NO 0.24-0.4A 120VDC

XTAE015B10ADP40 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NO 0.24-0.4A 120VDC

undefined
XTAE015B10ADP60 - Eaton XTAE015B10ADP60 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NO 0.4-0.6A 120VDC

XTAE015B10ADP60 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NO 0.4-0.6A 120VDC

undefined
XTAE015B10AP16 - Eaton XTAE015B10AP16 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NO 0.1-0.16A 110/50 120/60

XTAE015B10AP16 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NO 0.1-0.16A 110/50 120/60

undefined
XTAE015B10AP24 - Eaton XTAE015B10AP24 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NO 0.16-0.24A 110/50 120/60 Hz

XTAE015B10AP24 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NO 0.16-0.24A 110/50 120/60 Hz

undefined
XTAE015B10AP40 - Eaton XTAE015B10AP40 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NO 0.24-0.4A 110/50 120/60

XTAE015B10AP40 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NO 0.24-0.4A 110/50 120/60

undefined
XTAE015B10AP60 - Eaton XTAE015B10AP60 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NO 0.4-0.6A 110/50 120/60

XTAE015B10AP60 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NO 0.4-0.6A 110/50 120/60

undefined
XTAE015B10B001 - Eaton XTAE015B10B001 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NO 0.6-1A 220/50 240/60

XTAE015B10B001 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NO 0.6-1A 220/50 240/60

undefined
XTAE015B10B004 - Eaton XTAE015B10B004 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NO 2.4-4A 220/50 240/60

XTAE015B10B004 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NO 2.4-4A 220/50 240/60

undefined
XTAE015B10B006 - Eaton XTAE015B10B006 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NO 4-6A 220/50 240/60

XTAE015B10B006 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NO 4-6A 220/50 240/60

undefined
XTAE015B10B010 - Eaton XTAE015B10B010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NO 6-10A 220/50 240/60

XTAE015B10B010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NO 6-10A 220/50 240/60

undefined
XTAE015B10B012 - Eaton XTAE015B10B012 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NO 9-15A 220/50 240/60

XTAE015B10B012 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NO 9-15A 220/50 240/60

undefined
XTAE015B10B016 - Eaton XTAE015B10B016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NO 10-16A 220/50 240/60

XTAE015B10B016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NO 10-16A 220/50 240/60

undefined
XTAE015B10B1P6 - Eaton XTAE015B10B1P6 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NO 1-1.6A 220/50 240/60

XTAE015B10B1P6 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NO 1-1.6A 220/50 240/60

undefined
XTAE015B10B2P4 - Eaton XTAE015B10B2P4 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NO 1.6-2.4A 220/50 240/60

XTAE015B10B2P4 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NO 1.6-2.4A 220/50 240/60

undefined
XTAE015B10BD001 - Eaton XTAE015B10BD001 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NO 0.6-1A 220VDC

XTAE015B10BD001 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NO 0.6-1A 220VDC

undefined
XTAE015B10BD004 - Eaton XTAE015B10BD004 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NO 2.4-4A 220VDC

XTAE015B10BD004 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NO 2.4-4A 220VDC

undefined
XTAE015B10BD006 - Eaton XTAE015B10BD006 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NO 4-6A 220VDC

XTAE015B10BD006 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NO 4-6A 220VDC

undefined
XTAE015B10BD010 - Eaton XTAE015B10BD010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NO 6-10A 220VDC

XTAE015B10BD010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NO 6-10A 220VDC

undefined
XTAE015B10BD012 - Eaton XTAE015B10BD012 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NO 9-15A 220VDC

XTAE015B10BD012 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NO 9-15A 220VDC

undefined
XTAE015B10BD016 - Eaton XTAE015B10BD016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NO 10-16A 220VDC

XTAE015B10BD016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NO 10-16A 220VDC

undefined
XTAE015B10BD1P6 - Eaton XTAE015B10BD1P6 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NO 1-1.6A 220VDC

XTAE015B10BD1P6 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NO 1-1.6A 220VDC

undefined
XTAE015B10BD2P4 - Eaton XTAE015B10BD2P4 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NO 1.6-2.4A 220VDC

XTAE015B10BD2P4 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NO 1.6-2.4A 220VDC

undefined
XTAE015B10BDP16 - Eaton XTAE015B10BDP16 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NO 0.1-0.16A 220VDC

XTAE015B10BDP16 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NO 0.1-0.16A 220VDC

undefined
XTAE015B10BDP24 - Eaton XTAE015B10BDP24 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NO 0.16-0.24A 220VDC

XTAE015B10BDP24 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NO 0.16-0.24A 220VDC

undefined
XTAE015B10BDP40 - Eaton XTAE015B10BDP40 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NO 0.24-0.4A 220VDC

XTAE015B10BDP40 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NO 0.24-0.4A 220VDC

undefined
XTAE015B10BDP60 - Eaton XTAE015B10BDP60 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NO 0.4-0.6A 220VDC

XTAE015B10BDP60 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NO 0.4-0.6A 220VDC

undefined
XTAE015B10BP16 - Eaton XTAE015B10BP16 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NO 0.1-0.16A 220/50 240/60

XTAE015B10BP16 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NO 0.1-0.16A 220/50 240/60

undefined
XTAE015B10BP24 - Eaton XTAE015B10BP24 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NO 0.16-0.24A 220/50 240/60

XTAE015B10BP24 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NO 0.16-0.24A 220/50 240/60

undefined
XTAE015B10BP40 - Eaton XTAE015B10BP40 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NO 0.24-0.4A 220/50 240/60

XTAE015B10BP40 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NO 0.24-0.4A 220/50 240/60

undefined
XTAE015B10BP60 - Eaton XTAE015B10BP60 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NO 0.4-0.6A 220/50 240/60

XTAE015B10BP60 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 15A Frame B 1NO 0.4-0.6A 220/50 240/60

undefined
   
 
1 2

Because XT meets IEC, UL, CSA, CCC and CE standards, it is the perfect product solution for applications all over the world. Including non-reversing and reversing contactors and starters as well as overload relays and accessories, XT brings IEC Power Control to a whole new level.

The spacesaving and easy-to-install XT line of IEC contactors and starters is the efficient and effective solution for customer applications from 7-2000A. Enclosed control options include metallic and non-metallic enclosures with circuit breakers or North American or European fuses.

Features and Benefits

Feature: AC and DC devices with the same dimensions achieved with an electronically controlled coil system.
Benefit: Space savings, reduced engineering design time.

Feature: Reduced sealing power consumption for DC contactors due to an electronic coil controller that uses less power.
Benefit: With sealing wattage as low as 0.5W, XT contactors reduce power consumption and generate less heat. This results in lower cooling requirements, the ability to mount more contactors/starters per cabinet and an extended life on pilot devices that carry control signals (pushbuttons, relays, PLC outputs, etc.).

Feature: Integrated suppressors in DC controlled contactors from 7-1000A.
Benefit: Offers reductions in total logistics and inventory costs by limiting the number of products ordered and stocked. Increased installation and maintenance efficiency, as wiring is not required.

Feature: Wide range of DC coil control voltages.
Benefit: IEC and UL standards require that contactors energize from 85 - 110% of the nominal control voltage. XT contactors are designed with an expanded control voltage range as wide as 70 - 120%. This allows them to operate reliably through fluctuations in control voltages.

Feature: Twin terminals with separate sockets in contactors up to 400A.
Benefit: Offers installation and application flexibility when using different size wires. The improved integrity of the connections reduces cabling faults.